Kam & Bronotte Makelaars
Kam & Bronotte Makelaars

Begrippenlijst

Bij het kopen en verkopen van een woning krijgt u vaak te maken met makelaarsjargon. Op deze pagina worden de meest gebruikte begrippen nader toegelicht.


A

Aanneemsom

Som waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.


Aannemingsovereenkomst

Overeenkomst, waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een bepaald plan en voorwaarden, vastgelegd in een bestek.


Aanschrijving

Een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.


Afsluitkosten

Alle kosten die worden  gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten voor de NHG aanvraag.


Akte

Schriftelijk stuk om een feit of handeling vast te leggen en dat als bewijs kan dienen.


Akte van splitsing

Een notariële akte die de kadastrale splitsing van onroerende zaken in appartementsrechten regelt.


Appartementsrecht

Als koper van een appartement koopt je het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet persé een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.


B

Bankgarantie

Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid.


Bedenktijd (wettelijk)

Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier staat, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.


Belastingaftrek

Hypotheekrente mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Ook de bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek, notariskosten, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar.


Bestek

Een nauwkeurige beschrijving van een werk, de te gebruiken materialen, de voorwaarden en kwaliteitseisen bij de uitvoering van een werk en de bouwtekeningen die bij het bouwplan horen. Het bestek geldt tevens als een grondslag voor de aannemingsovereenkomst en voor controle op de kwaliteit van de bouw.


Bestemmingsplan

Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat onder andere uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, en een toelichting. Hierin is te zien welke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk kunnen plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. Voor meer informatie ga je naar: www.ruimtelijkeplannen.nl


Bod

Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod horen. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, maar de koop is alleen bindend wanneer deze op papier staat!


Boeterente

Een bedrag dat in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. Er wordt ook een boeterente betaald wanneer er tussentijds meer afgelost wordt dan het toegestane percentage.


Bouwdepot

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald.


C

Cascobouw

Vorm van woningbouw, waarbij het bouwwerk ‘kaal’ wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen dan de indeling zelf naar eigen inzicht (laten) afbouwen.


Courtage

Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis.


Canon

De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.


E

Eigendomsakte

Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Dit is het eigendomsbewijs van de woning.


Eigenwoning forfait

De huur die wordt bespaard omdat je in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, wordt inkomstenbelasting betaald. Kijk op de website van de belastingdienst voor het actuele percentage.


Erfdienstbaarheid

Een zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van voetpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de betreffende onroerende zaak te lopen.


Erfpacht

Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.


Executiewaarde

De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop.


F

Financieringskosten

Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.


H

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.


Huurbeding

Bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.


Hypotheek

Langlopende lening met de onroerende zaak als onderpand.


Hypotheekakte

Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Deze zijn terug te vinden bij het kadaster.


Hypotheekgever

Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.


Hypotheeknemer

De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.


Hypotheekregister

Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.


K

Kadaster

Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register. www.kadaster.nl 


Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:

naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar

kadastrale aanduiding

oppervlakte

zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)

belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen)

aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.


Koopakte

In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.


Kosten Koper (k.k.)

De koper betaalt de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we onder andere de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting; (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.


L

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.


Leveringsakte

Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.


Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M

Maandlast

Het bedrag dat een hypotheek elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat elke maand wordt betaald, de netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als de belastingaftrek verrekend is.


N

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Voor meer informatie over NHG ga je naar www.nhg.nl


Nominale rente

De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.


O

Onder bod zijn

Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.


Ontbindende voorwaarden

Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:

het verkrijgen van een hypotheek

het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

het verkrijgen van een woonvergunning

de uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet of in het koopcontract staan.


Opstalverzekering

Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.


Optie

Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.


Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.


Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.


Overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2% voor woningen en bijbehorende aanhorigheden.


Overlijdensdekking

De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.


Oversluiten

Het opnieuw afsluiten van de lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente.


Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van de lopende hypotheek en de waarde van de woning bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kan de hypotheek worden verhoogd, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.


P

Passeren

De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.


Puntenstelsel

Systeem waarbij punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een woning ten behoeve van de vaststelling van de reële huurwaarde van de woning.


R

Recht van opstal

Een beperkt zakelijk recht om in, op of boven andermans onroerende zaak gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Eventueel wordt een retributie (=geldsom) betaald.


Recht van overpad

Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.


Rentevaste periode

De periode die met de geldverstrekker is overeengekomen waarin de hypotheekrente ongewijzigd blijft.


Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden. Deze zaken worden vermeld in de Lijst van Zaken


S

Servicekosten

Bij appartementsrechten: kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een (flat)gebouw, zoals de opstalverzekering, het schoonhouden van de trappenhuizen en algemene ruimten, reservering voor groot onderhoud, administratiekosten en dergelijke.


Sleutelverklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.


T

Taxatie

Het uitbrengen van een waardeoordeel door een daartoe bevoegde taxateur met een bepaald doel. Klik hier voor meer informatie over taxaties.


Transportakte

Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.


V

Vereniging van Eigenaren

Als eigenaar van een appartementsrecht, ben je volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel de gebruiker van het appartementsrecht heeft in het gehele gebouw.


Verkocht Onder Voorbehoud

Wanneer een woning verkocht is ‘onder voorbehoud’ dan is deze in principe verkocht. De verkoper en koper hebben afspraken over de aankoop gemaakt en deze vastgelegd in een koopovereenkomst. Een woning is ‘verkocht onder voorbehoud’ als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de bedenktermijn is verlopen.

Een woning is pas definitief verkocht als de woning bij de notaris op de afgesproken datum is gepasseerd (de transportdatum). Tot die tijd gelden de afspraken die gemaakt zijn in de koopovereenkomst. Deze afspraken betreffen onder andere bepaalde voorbehouden van de kopende partij.


Vraagprijs

Een uitnodiging tot het doen van een bod.


Vrij Op Naam - V.O.N.

Wordt een woning 'vrij op naam' aangeboden dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moeten wel zelf worden betaald.


Vruchtgebruik

Het beperkt recht om goederen van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.


W

Waarborgsom

De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die de koper moet betalen als niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.


Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Indien deze wet in een bepaald gebied van toepassing is verklaard moet een verkoper zijn onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aanbieden. De wet geeft aan hoe en wanneer een gemeente een voorkeursrecht kan vestigen op een onroerende zaak, die ter realisatie van het ruimtelijk beleid zou moeten worden aangekocht.


WOZ-waarde

De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).


Z

Zoekopdracht

Vrijblijvend word je op de hoogte gehouden van ons nieuwe aanbod. Stuur ons een bericht met je woonwensen en wij zorgen ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent wanneer er potentieel interessante woningen bij ons in verkoop komen.

Laatste nieuws